Over administratieve maatregelen (boetes)

Bericht van het bestuur

Invoering

In de algemene ledenvergadering van zondag 2 april 2017 heeft een stemming plaatsgevonden over het handhaven van deze maatregelen.

De vergadering is unaniem akkoord gegaan met de hieronder vermelde bedragen.

De procedure zal zeer zorgvuldig zijn: eerst wordt diverse malen mondeling contact gelegd om e.e.a. te bespreken, voordat het Bestuur in de pen klimt.

Zonnehoek was er altijd trots op het zonder boetes te kunnen stellen, maar in de vergadering hebben de leden zich toch in deze richting uitgesproken.

 

Op Zonnehoek

Wij hebben een aantal regels met elkaar afgesproken. Over de zin en onzin ervan kunnen we lang discussiëren. Feit blijft, dat u zelf verantwoordelijk bent voor het opvolgen ervan.

 

Indien een lid een boete krijgt opgelegd namens het bestuur, dan heeft dat lid de mogelijkheid om binnen 14 dagen te reclameren. Bij niet tijdig betalen wordt de sanctie wekelijks verhoogd met € 12,–, bij langere tijd is er sprake van overtreding en daarmee treedt het geschillenreglement in werking.

Er zijn lichte, middelzware en zware sancties.

 

Boetebedragen voor 2017

Zonder geldige reden niet
opkomen voor werkuren

Algemeen Werk (per beurt):

€ 35,00
(plus beurt inhalen)

Kapotte waterleiding veroorzaakt:

€ 50,00 (plus

kubieke waterkosten)

1e aanmaning onderhoud grind:

Vervolg aanmaning:

€ 25,00

€ 20,00 erbovenop

1e aanmaning tuinschouw:

Hercontrole tuinonderhoud:

€ 25,00

€ 20,00 erbovenop

1e aanmaning onderhoud tuinhuis:

Hercontrole tuinhuis onderhoud:

€ 25,00

€ 20,00 erbovenop

Hond niet aangelijnd:

€ 10,00

Verkeerd aanbieden grof vuil:

€ 25,00

Clubhuis onjuist gebruikt/achtergelaten:

€ 25,00

 

 

 

 

Uit het Algemeen Reglement

 

Artikel 18 – Administratieve maatregelen

Onder een administratieve maatregel wordt verstaan het aan een lid in rekening brengen van administratiekosten (boete) naar aanleiding van een overtreding van een reglement, voor zover de overtreding als een administratief verzuim is aan te merken.

 

Artikel 19 – Bevoegdheid van besturen

  Bevoegd tot het nemen van een administratieve maatregel, zoals bedoeld in artikel 18, zijn:

 1. het bondsbestuur;
 2. een afdelingsbestuur;
 3. Het bondsbestuur is bevoegd administratieve maatregelen te nemen tegen personen die lid zijn van de bond.
 4. Een afdelingsbestuur is bevoegd administratieve maatregelen te nemen tegen leden die onder zijn afdeling ressorteren.

 

 

Artikel 20 – Administratieve verzuimen

  Als administratieve verzuimen worden aangemerkt:

 1. het niet of niet tijdig voldoen van verschuldigde gelden;
 2. het niet tijdig verschaffen van inlichtingen en gegevens aan een orgaan van de bond;
 3. overtreding van de bepalingen genoemd in artikel 5 lid 1 t/m 10 en in de artikelen 9 t/m 12 van het Tuinreglement, alsmede in artikel 2 lid 1 en 2 van het Bouwreglement en de bepalingen genoemd in het Huishoudelijk Reglement van de Afdeling.
 4. Het afdelingsbestuur is bevoegd om voor elke week dat een administratief verzuim duurt aan het lid € 12,00 aan administratiekosten in rekening te brengen, zulks tot een maximum van dertien weken.

 

Artikel 21 – Overtreding

  Indien een administratief verzuim langer dan tien weken duurt, wordt het verzuim als een overtreding, zoals bedoeld in artikel 7 van het Tuchtreglement, aangemerkt en stelt het desbetreffende bestuur de zaak in handen van de Tuchtcommissie, die de zaak behandelt met inachtneming van het bepaalde in het Tuchtreglement.

 

Artikel 22 – Administratiekosten

 1. Van de in artikel 20 genoemde overtredingen kan door het desbetreffende bestuur het lid via de jaarlijkse tuinnota worden belast met administratiekosten (boete), dan wel kunnen deze kosten afzonderlijk aan de betrokkene in rekening worden gebracht.
 2. De aan de betrokkene in rekening te brengen administratiekosten wordt gebaseerd op een jaarlijks op te maken kostenberekening van de extra kosten die de administratie als gevolg van een begaan verzuim maakt.
 1. Het desbetreffende bestuur stelt jaarlijks voor elk verzuim het bedrag aan administratie-kosten (boetes) vast en doet hiervan voor de aanvang van het seizoen mededeling in de officiële mededelingen.

 

Uit het Afdelingsreglement

 

Artikel 8 – Taken en bevoegdheden afdelingsbestuur

  Het afdelingsbestuur heeft meer in het bijzonder als taken en bevoegdheden:

 1. het handhaven van de orde op het tuinpark en het nemen van ordemaatregelen;
 2. het nemen van administratieve maatregelen en ordemaatregelen in de reglementair bepaalde gevallen;
 1. Indien een lid – al dan niet ingeval van beëindiging van het lidmaatschap – zijn uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen na een daartoe door het afdelingsbestuur schriftelijk gedaan verzoek niet nakomt, is het afdelingsbestuur gerechtigd voor rekening van het lid voor nakoming van die verplichtingen zorg te dragen.
 1. Het afdelingsbestuur is bevoegd voor o.a. slecht tuinonderhoud, het herstellen van achterstallig tuinonderhoud, het niet verrichten van algemeen werk en voor achterstallige tuinlasten administratiekosten (boete) op te leggen. Het afdelingsbestuur is niet bevoegd om administratiekosten op te leggen die een bedrag van € 100,00 per overtreding te boven gaat.

 

Uit de : Statuten en Reglementen Bond van volkstuinders d.d. 13 december 2012

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.