Meebeslissen over vormgeving tunnelmonden project Houthaven #02

 

En hier is de volledige inhoud van de inspraakbrief.
Onderaan de pagina ook als Worddocument te downloaden.

 

Aan: Projectbureau Houthaven
Onderwerp: Inspraak Project Houthaven – luchtkwaliteit

 

Laat ons niet stikken.

Wij als buurt en zeker de direct omwonenden van de Spaarndammerdijk en Tasmanstraat maken ons zorgen over de luchtkwaliteit in onze buurt en mede over de luchtkwaliteit na aanleg van de tunnel die onderdeel uitmaakt van het plan houthaven.

Zoals bij u bekend is, is de luchtkwaliteit rond de Spaarndammerdijk en de Tasmanstraat dusdanig slecht dat deze vaak de grenswaarden nadert en regelmatig overschrijdt.

Dit is een zorgelijke situatie, zeker nu steeds meer bekend wordt welke gevolgen dit heeft voor de gezondheid en daarnaast neemt de levensverwachting hierdoor af.

De effecten op de kwaliteit van leven van mensen is hierbij minstens zo belangrijk als de afnemende levensverwachting.

Ook artsen uit de buurt rapporteren een hoger percentage allergieën en COPD dan in andere buurten (Staatskrant februari 2011).

Al eerder zijn op stedelijk niveau plannen gemaakt om de luchtkwaliteit op knelpunten in de stad te verbeteren. De Spaarndammerdijk en Tasmanstraat vielen daar ook onder.

Wij hebben van deze aanpak en de te verwachten effecten daarvan tot nu toe weinig gemerkt.

Wij hadden dan ook gehoopt dat met de komst van een tunnel er behoorlijke verbeteringen zouden optreden in de luchtkwaliteit, maar wie de onderzoeksrapporten hierover leest van ingenieursbureau Oranjewoud moet concluderen dat het bestemmingsplan houthaven (wijk en tunnel) in 2020 voor de Spaarndammerdijk en Tasmanstraat slechts een verbetering van 4.9 % van de luchtkwaliteit voorspelt.

Aangezien er in de nieuwe wijk ook stadsverwarming wordt toegepast is de vraag hoeveel van die 4.9 % voor rekening van de tunnel komt.

In het onderzoeksrapport wordt beweert dat met die 4.9 % de concentratie van de vervuiling sterk afneemt. Wij vinden 4.9% op een dusdanige vervuiling die grenswaarden regelmatig passeert een zeer magere, met betrekking tot de problematiek mogelijk te verwaarlozen score.

Het percentage betreft ook nog eens een gemiddelde in de buurt én de onderzoeksresultaten van projectbureau Oranjewoud mogen 30% afwijken.

Met dit laatste zou in een slecht geval die minimale milieuwinst wel eens kunnen omdraaien in een achteruitgang van de luchtkwaliteit.

Zoals terecht gesteld werd door Rob Schouten – Projectmanager Houthaven – tijdens de informatiebijeenkomst luchtkwaliteit: ‘We kunnen niet in de toekomst kijken!’.

Daarnaast speelt, dat waar voor bepaalde bewoners een lichte verbetering wordt bereikt, door de veranderende verkeersstromen, de mensen die wonen bij de tunnelmonden zwaarder zullen worden belast. In het onderzoeksrapport wordt duidelijk aangegeven dat NO2 en fijnstof zullen worden meegezogen naar de tunnelmonden. Ook op de kaarten in de bijlagen is goed te zien dat deze tunnelmonden een duidelijk zwaardere belasting te verduren krijgen dan de omgeving en op bepaalde locaties te maken krijgen met hogere waarden dan in een situatie zonder tunnel.

Stikstofdioxide en fijnstof, welke zonder tunnel meer diffuus rond de Spaarndammerdijk en Tasmanstraat verspreid worden, zullen in het geval van een tunnel geconcentreerd bij de monden naar buiten komen. Er is tenslotte geen sprake van een vorm van gefilterde afzuiging.

U zult misschien begrijpen dat dit aan bewoners in de betreffende gebieden niet te verkopen is. Zij krijgen met een nog slechtere luchtkwaliteit te maken in ruil voor een minimale verbetering voor de buurt.

Bewoners zijn niet gekant tegen de komst van een tunnel, maar zouden bij een project dat met een dergelijke investering gepaard gaat wel graag meer rendement zien ten aanzien van de luchtkwaliteit, en niet slechts een leuk park dat moet verhullen dat die kwaliteit slecht is.

Wij zijn bang dat wanneer dit geld één keer is uitgegeven er verder niets meer gedaan zal worden aan de zo noodzakelijke luchtkwaliteitsverbetering.

Wanneer een dergelijke herprofilering van de buurt op stapel staat is men ons inziens vreemd bezig wanneer niet twee vliegen in één klap worden geslagen. De luchtkwaliteitsverbetering lijkt het ondergeschoven kindje te worden en daarmee een smet op de sympathieke plannen van een klimaatneutrale wijk.

Gezien onze onvrede hierover zullen wij onze mening kenbaar blijven maken en de publiciteit niet schuwen.

• Wij willen in deze zaak meer inspanningen om te onderzoeken hoe de luchtkwaliteit nog verder kan verbeteren – misschien door gefilterde afzuiging, en eventueel door een wijziging van plan. Wanneer er hiervoor geen eenvoudige oplossingen zijn stellen wij voor om hierover contact te zoeken met (studenten van) TNO. Voor studenten zijn dit vaak uitdagende projecten.

• Ook willen wij dat als de tunnel er komt, dat er bij de tunnelmonden zal worden gemonitord hoe de concentraties daar zijn. Want berekeningen zijn slechts berekeningen, en kunnen onjuist blijken. Gezien de huidige grensoverschrijdende waarden is het aannemelijk dat de waarden hier nog hoger kunnen worden. Dit zou niet toelaatbaar zijn.

• De huidige financiers van dit project hebben mogelijk weinig belang bij de volksgezondheid. Wij zouden graag willen dat bekeken wordt of de centrale stad, de landelijke overheid en eventueel andere organisaties hier mede in kunnen investeren.

• Daarnaast willen wij maatregelen die tijdelijk verlichting brengen t.a.v. de luchtkwaliteit totdat blijvende maatregelen dit onnodig maken

 

Hoogachtend,

namens de bewonerscommissies Zaandammerplein en buitenring en Spaarndammerbuurt Noord (waaronder de Tasmanstraat)

en tevens:
José Stolp, redacteur, Polanenstraat 101
C. Kuyer, redacteur,  van Hogendorpplein 10

 

contactadres: Masja Wolter, Bontekoestraat 32, 1013 RC Amsterdam, m.wolter1@chello.nl

 

Een kopie van deze brief zal gestuurd worden naar de burgemeester van Amsterdam de wethouder luchtkwaliteit en stadsdeel West.

Brief luchtkwaliteit